Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale - Politika e privatësisë së internetit

sipas dispozitave të Nenit 13 të Rregullores (BE) 2016/679

subjektete e interesuara: vizitorët në faqen e internetit azichem.com

Versioni i datës 14.06.2018

Kjo politikë synon të përshkruajë mënyrën e administrimit të kësaj faqe interneti, duke iu referuar përpunimit të të dhënave personale të vizitorëve që e konsultojnë atë në përputhje me dispozitat e Rregullores 2016/679/BE për mbrojtjen e të dhënave personale (në vijim referuar si "Rregullorja" ose "GDPR").Kjo politikë ka edhe natyrë informuese, sipas Nenit 13 të Rregullores, për subjektet që ndërveprojnë me shërbimet e ofruara nga faqja e internetit.Informacioni më i hollësishëm mbi përpunimin e të dhënave personale raportohet sipas nevojës në seksionet që lidhen me shërbimet e ndryshme të ofruara.Ky informacion synon përcaktimin e limiteve dhe metodës së përpunimit të të dhënave për secilin shërbim, në bazë të së cilës vizitorët mund të shprehin lirisht pëlqimin e tij dhe të autorizojnë mbledhjen e të dhënave dhe përdorimin e tyre të mëvonshëm.Ju lutemi kini parasysh se kjo politikë privatësie zbatohet në këtë faqe interneti dhe jo në faqet e tjera të internetit që mund të konsultohen nga përdoruesi përmes lundrimit nga lidhjet ekzistuese në këtë faqe, për të cilat ju duhet t'i referoheni informacionit të siguruar nga vetë faqet e tjera në lidhje me menaxhimin e privatësisë së tyre.

Titullari dhe subjektet e ngarkuara me përpunimin
Azichem Srl është titullari për përpunimin e të dhënave personale të mbledhura dhe të marra nga kjo faqe interneti dhe përcakton se si do të ruhen këto të dhëna dhe kush do të jetë në gjendje të marrë informacionin e mbledhur nga faqja e internetit.Të dhënat do të përpunohen vetëm nga personeli i autorizuar shprehimisht nga Titullari ose nga palët e treta të caktuara shprehimisht si palë përgjegjëse për përpunimin nën juridiksionin e tyre sipas Nenit 28 të Rregullores.

Lloji i të dhënave të përpunuara
Faqja e internetit ofron përmbajtje me natyrë informuese.Gjatë shfletimit të faqes në internet, ju mund të informoheni rreth vizitorit, në mënyrat e mëposhtme:

Të dhënat e lundrimit
Sistemet kompjuterike dhe procedurat softuer të përdorura për funksionimin e kësaj faqeje interneti përftojnë gjatë operacionit të tyre normal disa të dhëna personale transmetimi i të cilave nënkupton përdorimin e protokolleve të komunikimit të internetit.Kjo kategori e të dhënave përfshin: adresat IP, llojin e shfletuesit të përdorur, sistemin operativ, emrin e domainit dhe adresat e faqeve nga të cilat është bërë qasja ose dalja, informacionet në faqet e vizituara nga përdoruesit brenda faqes, kohën e qasjes, analizën e brendshme të rrugës dhe parametrat e tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik të përdoruesit.Këto të dhëna teknike/informatike grumbullohen dhe përdoren ekskluzivisht në një mënyrë agregate dhe jo-identifikuese dhe mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve hipotetike të TI-së në dëm të faqes.Qëllimi i përpunimit
Të dhënat e mbledhura do të përdoren për:

 • menaxhimin teknik të shërbimeve të ofruara,
 • analiza statistikore anonime të trafikut të gjeneruar dhe faqet e vizituara;
 • represioni i krimeve kompjuterike.

Kuki (Cookies)
Ju lutemi referojuni Politikës së Kuki (Cookies) duke klikuar këtu

Të dhënat e ofruara vullnetarisht nga vizitori në formularin "Informohu për përditësimet"
Në këtë formular në secilën faqe ju mund të jepni një adresë e-maili që do të regjistrohet në buletinin e kompanisë dhe do të marrë informacione dhe përditësime mbi produktet dhe shërbimet.Sigurimi i këtyre të dhënave është opsional dhe nuk kufizon lundrimin në faqe.Të dhënat e mbledhura do të përdoren për qëllimet e mëposhtme:

 • Dërgimin e postës periodike të buletinit informativ dhe përditësimet mbi produktet dhe shërbimet.

Anulimi i regjistrimit mund të kërkohet në çdo kohë, duke ndjekur udhëzimet e përfshira në buletin.

Të dhënat e ofruara vullnetarisht nga vizitori në rubrikën "Dërgo një mesazh"
Këto janë të dhëna personale të lëshuara lirisht nga vizitori në faqe, në faqen specifike "Na kontaktoni" të ndodhur në brendësi të formularit që duhet të plotësohet për të kërkuar informacion rreth produkteve apo shërbimeve tona.Sigurimi i këtyre të dhënave është opsional dhe nuk kufizon lundrimin në faqe.Të dhënat e mbledhura do të përdoren për qëllimet e mëposhtme:

 • Dhënien e informacionit të kërkuar në adresat e dhëna në formularin e kontaktit.

Marrja e pëlqimit të palës së interesuar
Konsensusi i vullnetshëm, informues dhe specifik kërkohet vetëm për të dhënat e mbledhura në rubrikat "Informohu për përditësimet" dhe "Dërgo një mesazh" për qëllimet e specifikuara.Pëlqimi jepet nga subjekti i interesuar me anë të një kutie të veçantë dhe dërgimi i kërkesës me të dhënat nuk mund të kryhet pa pëlqimin paraprak, i cili regjistrohet dhe ruhet nga Kontrolluesi i të dhënave për arsye ekspozimi mbi kërkesën e të interesuarit ose të autoritetit përkatës.

Metoda e përpunimit
Të dhënat personale mund të përpunohen në mënyrat e mëposhtme:

 • Zotimi i operacioneve të përpunimit tek palët e treta;
 • Përpunimi nga sistemet kompjuterike.

Çdo përpunim kryhet në përputhje me metodat e përcaktuara në Nen. 6, 32 të Rregullores dhe përmes miratimit të masave të duhura të sigurisë të parashikuara.

Komunikimi:Të dhënat tuaja do t'i komunikohen ekskluzivisht personave kompetentë dhe të emëruar në mënyrë të rregullt për kryerjen e shërbimeve të nevojshme për një menaxhim të duhur të marrëdhënieve, me një garanci për mbrojtjen e të drejtave të palës së interesuar.Të dhënat do të përpunohen vetëm nga personeli i autorizuar shprehimisht nga Titullari ose nga palët e treta të caktuara shprehimisht si palë përgjegjëse për përpunimin nën juridiksionin e tyre sipas Nenit 28 të Rregullores.

Lidhja me ose nga faqet e palës së tretë
Nga ky uebsajt mundësohet lidhja me faqe ë tjera të internetit, nëpërmjet lidhjeve të ndërmjetme të vendosurra në uebsajt.Titullari i faqes nuk pranon asnjë përgjegjësi në lidhje me menaxhimin e mundshëm të të dhënave personale nga faqet e tjera përveç kësaj faqeje.Për informacion mbi qëllimet, llojin dhe metodat e grumbullimit, përpunimit, përdorimit dhe ruajtjes së të dhënave personale nga vendi i vizituar, si dhe për mënyrat e ushtrimit të së drejtave të tyre, ju lutemi konsultohuni me politikën e privatësisë së vendit të vizituar.

Shpërndarja
Të dhënat personale që i nënshtrohen mbledhjes nuk janë objekt shpërndarje dhe si të tilla nuk do të shpërndahen.Të dhënat personale mund të transferohen, të kufizuara në qëllimet e përmendura më lart, në format e mëposhtme:

 • të ruajtura pranë Ofruesit të shërbimit të internetit, të vendosur brenda territorit të Bashkimit Evropian.

Periudha e Ruajtjes: në përputhje me parimet e ligjshmërisë, kufizimit të qëllimit dhe minimizimit të të dhënave, sipas Nenit 5 të GDPR, si dhe për qëllimet për të cilat janë mbledhur, të dhënat mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike hipotetike kundër vendit.Me përjashtim të kësaj mundësie, periudha e mbajtjes së të dhënave tuaja personale përcaktohet për kohën e nevojshme për të përmbushur qëllimet e specifikuara.

USHTRIMI I TË DREJTAVE TË PALËS SË INTERESUAR
Për të ushtruar të drejtat tuaja të siguruara nga artikujt e lartpërmendur, kontaktoni Titullarin:Azichem Srl - Via G.Gentile 16/A, 46044 Goito (MN) - PECazichem@legalmail.it
Si person fizik, ju keni të drejtë të merrni nga Kontrolluesi i të Dhënave fshirjen, komunikimin, përditësimin, korrigjimin, integrimin e të dhënave personale në lidhje me ju, dhe në përgjithësi mund të ushtrojë të gjitha të drejtat e parashikuara në Nenet 15 deri 22 të GDPR në këtëlidhje.

Ndryshime në Politikën e Privatësisë

Kjo politikë rregullon metodat e përpunimit të të dhënave personale të ofruara nga vizitorët gjatë shfletimit të faqes së internetit.Hyrja eventuale në fuqi e rregulloreve të reja të sektorit, si dhe ekzaminimi i vazhdueshëm dhe përditësimi i shërbimeve për përdoruesit, mund të sjellë nevojën për të ndryshuar këto metoda.Është e mundur që politika jonë të ndryshojë me kalimin e kohës dhe për këtë arsye ta ftojë vizitorin të konsultojë në mënyrë periodike këtë faqe.Për këtë qëllim, dokumenti i politikave nxjerr në pah datën e përditësimit.

 

AZICHEM - POLITIKA E KUKI (COOKIE) - VERSIONEI I DATËS 14/06/2018

Azichem Srl, me cilësinë e Titullarit të përpunimit të të dhënave, jep informacionin e mëposhtëm në lidhje me cookies instaluar nga azichem.com

Çfarë janë kuki (cookies)?

Kuki (cookies) janë skedarë me vargje të shkurtra alfanumerike që ruhen kur shfletojnë faqen e internetit në pajisjen e navigimit të përdoruesit dhe që lejojnë faqen tonë të njohë vizitorin për të përmirësuar përvojën e tij në përdorimin dhe lundrimin e faqes.

Sistemi ynë përdor përkohësisht kuki (cookies) që kanë një afat të kufizuar në vizitë dhe janë eliminuar në mbylljen e shfletuesit, dhe cookies permanenti, të cilat mbeten të memorizuara në pajisjen edhe pas largimit të faqes së internetit ose duke e mbajtur të mbyllur shfletuesin: këto cookies vazhdojnë deri në tyre afati i parashikuar nuk është eliminuar manualisht nga përdoruesi.Kuki (cookies) nuk mund të hyjnë dhe të lexojnë skedarë të tjerë në kujtesën e pajisjes dhe nuk mund të përdoren si viruse.

Ka teknologji të tjera të tilla si pixel tag (etiketa piksel), web bug (bug uebi), web storage (ruajtje në ueb) dhe skedarë e teknologji të tjera të ngjashme që mund të kryejnë të njëjtat funksione si kuki (cookies).Në këtë Politikë të Kuki (Cookie) ne përdorim termin "cookies" për të gjitha këto teknologji të ngjashme.

LLOJET E KUKI (COOKIES) TË PËRDORUR NGA KY SAJT

kuki (cookies) të pjesës së parë

Të ashtuquajturat kuki (cookies) të sesionit ose kuki (cookies) teknike apo funksionale, skedarët depozitohen direkt nga domenin www.azichem.it, të cilat i lejojnë përdoruesit të hyjë në shërbime të personalizuara dhe të shfrytëzojë plotësisht veçoritë e sitit.Ne mund të përdorim kuki (cookies) funksionale për të menaxhuar disa funksione të shërbimit sipas zgjedhjes suaj, që do të thotë se kur vazhdoni të përdorni ose të ktheheni në sajt, faqja do të ofrohet siç kërkohet më sipër, p.sh. duke kujtuar emrin e përdoruesit dhe duke e përshtatur shërbimin.Pëlqimi për vizitorët për këto kuki (cookies) nuk është i nevojshëm.

Kuki (cookies) analitike

Ne përdorim kuki (cookies) analitike për të ditur se si ndodh qasja, përdorimi ose ekzekutimi i faqes dhe shërbimit, dhe përdorim informacionin për të mirëmbajtur, menaxhuar dhe përmirësuar shërbimin.Ne përdorim në mënyrë specifike kuki (cookies) të Google Analytics me anonimizimin e adresës IP, në këtë mënyrë pala e tretë nuk është në gjendje të fitojë adresën IP të përdoruesit dhe ta kalojë atë me të dhëna të tjera në posedim të tij, kështu që nuk është e mundur të profilizosh preferencat e përdoruesit.Informacioni i mbledhur në këtë mënyrë, qoftë i përkohshëm, pranë skadimit apo i përhershëm, nuk ka vlerë personale pasi të dhënat grumbullohen dhe analizohen në mënyrë anonime.Pëlqimi për vizitorët për këto kuki (cookies) nuk është i nevojshëm.

Kuki (cookies) të palëve të treta

Facebook
Ne përdorim shërbimet e Facebook për fushatat reklamuese në rrjetin social, me kuki (cookies) të palëve të treta të depozituara dhe të menaxhuara nga Facebook për qëllimet e lartpërmendura.Ne mund të përdorim gjithashtu edhe ofruesit e shërbimeve që veprojnë në emrin tonë për të përdorur kuki (cookies) për qëllimet e identifikuara më sipër.Për praninë e kësaj kategorie të kuki (cookies) është e nevojshme të kërkohet pëlqimi i vizitorit, përpara se të hyni në faqen e internetit me informata të shkurtra dhe lidhje me këtë Politikë të Kuki (Cookies).

Lidhje me faqet e palëve të treta
Në faqet e sajtit ne strehojmë lidhje me faqet zyrtare, duke ndarë butonat dhe lidhjet me faqet e palëve të treta, për të cilat përdoruesi vendos vetë nëse do t'i vizitojë ose jo.Përdorimi i këtyre butonave dhe funksionaliteteve e çon përdoruesin drejt ndërveprimit me shërbimet e ofruara nga faqet e palëve të treta dhe kjo nënkupton këmbimin e informacionit me këto faqe, prandaj informacioni i menaxhimit dhe mënyrat për eliminimin e tyre është rregulluar nga vetë palët e treta.Për shembull, kur faqja është vizituar në lidhjen me profilin tonë në faqen e palës së tretë, si Facebook, YoyTube, Twitter ose Google, shfletuesi apo aplikacioni, sipas rastit, do të krijojë një lidhje direkte me faqen e palës së tretë ("Social Plug-in") dhe pastaj do t'i transmetojë të dhënat direkt në domenin e palës së tretë që depoziton kuki (cookies).Ne i referohemi shprehimisht faktit që ne vetë nuk kemi ndikim në sferën e të dhënave që grumbullon domeni i palës së tretë dhe se sa i përket mbrojtjes së të dhënave duhet t'i referohemi "politikës së privatësisë" dhe "politikës së kuki (cookies)" të faqes së palës së tretë, duek qenë se ajo e mbledh këtë informacion.Vizitori është i ftuar që të pyesë më tej në mënyrë specifike për qëllimin dhe fushën e mbledhjes së të dhënave dhe të drejtat e tyre në këtë drejtim dhe opsionet e vendosjes për të mbrojtur privatësinë e tyre duke përdorur udhëzimet e përdorimit të të dhënave.

Pranimi ose refuzimi i (cookies)
Në momentin e hyrjes në faqen fillestare të faqes ekziston një flamur që përmban një informacion të shkurtër dhe lidhje me këtë informacion të zgjeruar.Duke mbyllur banderolën (banner) dhe/ose duke vazhduar shfletimin, vizitori jep pëlqimin për përdorimin e kuki (cookies), i cili regjistrohet me një "(cookies) teknik", të ruajtur në pajisjen e përdoruesit.Për të menaxhuar përdorimin e kuki (cookies) është e nevojshme të modifikoni cilësimet e shfletuesit përmes zgjidhjeve të mundshme të mëposhtme, ato janë shembullore dhe ka edhe të tjerë:

• modifikimin e cilësimeve të shfletuesit, të cilat lejojnë apo ndalojnë ruajtjen e kuki (cookies) dhe që normalisht lejojnë gjithashtu vendosjen e rregullave të kuki (cookies) në mënyrë që të mos pranohen atë të "palëve të treta".Disa lejojnë madje dhe bllokimin e kuki (cookies) të disa prej palëve të treta dhe jo të tjerëve, nëpërmjet një funksioni që ju lejon të tregoni nga cilat fusha lejoni dërgimin e kuki (cookies);

• me komponentë specifikë të softuerit të shtuar në shfletuesin (c.d. plug-in), të cilat specializojnë funksionet që zakonisht ofrohen nga programi për lundrim dhe të cilat mund të konfigurohen nga përdoruesi për të bërë një përzgjedhje të kuki (cookies) bazuar në domenet e origjinës;

• përmes opsionit të ashtuquajtur "mos gjurmoni", i cili i lejon përdoruesit sinjalizimin në çdo vend që vizitoi vullnetin e tij për tu gjurmuar ose jo gjatë lundrimit.Por kjo metodë teknike nuk është e standardizuar dhe si e tillë nuk ka siguri për zbatimin e funksionalitetit në të gjitha fushat që ruajnë kuki (cookies) në sajt dhe specifikimi ne sajteve konkrete, pasi duke qenë palë të treta, Titullari nuk mund t'i kontrollojë.

Shënim: nëse zgjidhni të bllokoni kuki (cookies), funksionaliteti i plotë i faqes mund të rrezikohet.

Përditësimi i Politikës së Kuki (Cookies)
Kjo politikë rregullon mënyrën e menaxhimit të kuki (cookies) për faqen e internetit.Hyrja eventuale në fuqi e rregulloreve të reja të sektorit, si dhe ekzaminimi i vazhdueshëm dhe përditësimi i shërbimeve për përdoruesit, mund të sjellë nevojën për të ndryshuar këto metoda.Është e mundur që politika jonë të ndryshojë me kalimin e kohës dhe për këtë arsye ta ftojë vizitorin të konsultojë në mënyrë periodike këtë faqe.Për këtë qëllim, dokumenti i politikave nxjerr në pah datën e përditësimit.

Versioni i datës 14.06.2018

Produkte në vitrinë

 • Syntech H.A.G.
 • Sanawarme
 • Pro Seal
 • Osmocem