GROUT 2

Laç reoplastik, strukturor, jo-tkurrës, për ankorime të sakta

Kodi: GRT.0067

Përbërësit: 1

Pamja: Pluhur

GROUT 2 është një llaç i rrjedhshëm me veti shumë të larta, me fibra të përforcuara poliproleni, e përdorur për reintegrim strukturor në beton të përforcuar, me veti shumë më të larta të rezistencës mekanike në ngjeshje dhe në përkulje shumë më të mëdha se në betonçinat normale strukturore.

Linee di appartenenza

Certifikata të fituara dhe Rregullore

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforcimi i çelikut për ankorim

EN 1504-6

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforcimi i çelikut për ankorim

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton – Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

Vetitë themelore

jetëgjatësia

Jetëgjatësia: 12 muaj

rezistent-ndaj-rrezeve-uv

Rezistent ndaj rrezeve UV

temperatura-e-aplikimit

Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C

përzierja-me-ujë

Përzierja me ujë: 14 %

përmasa-maksimale-e-agregatit

Përmasa maksimale e agregatit: 2 mm

trashësia-minimale-e-lejueshme

Trashësia minimale e lejueshme: 2 cm

pot-life

Pot life: 30 min

trashësia-maksimale-e-lejueshme

Trashësia maksimale e lejueshme: 15 cm

Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit

2.32 N/mm²

Përthitha kapilare

0.45 kg•h^0.5/m²

Përshkueshmëria Darcy

10⁻¹⁰ cm/s

Masa vëllimore

2100 kg/m³

Resistenca nga rrëshqitja

68 mm

Përmbajtja e klururit

< 0.01 %

Moduli elastik

30000 N/mm²

Rezistenca nga ngjeshja

> 75 N/mm²

Rezistencë ndaj vajrave lubrifikues (banjë vaji për 60 ditë në 40°C): JO DEGRADE

Përcaktimi i kompaktësisë termike

2.0 N/mm²

Resistenca nga karbonizimi

1 mm

Raporti ujë/lidhëse

0.35 _

Rezistenca nga përkulja

> 10 N/mm²

Reagimi ndaj zjarrit

A1 _

Ngjyrat në dispozicion

- Gri

Amballazhime dhe përmasa

- Qese 25 kg

- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Vetitë

Aftësi ANTIKORROZIVE dhe MBROJTËSE TË SHUFRAVE TË ARMATURËS; pikat më të forta të GROUT 2 janë:
• Miksimi i lidhjeve me një rezistencë të lartë, të kombinuara me silice shumë finë me një aktivitet të lartë pocolanik, i bëjnë llaçet në fund të procesit të ngurtësimit, tepër të papërshkueshëm nga uji;
• pH fortësisht alkalin (> 12) mbron shufrat e armaturës nga rreziku i korrozionit;
• avullimi i papërfillshëm i anidritit karbonik i jep llaçeve të ngurtësuara vetit shumë të larta antikarbonizuese.
Tërësia e këtyre veçorive antikorrozive ndihmon në ruajtjen e shufrave të armaturës gjatë hedhjes së llaçit të rrjedhshëm, duke bërë JO TË NEVOJSHME, gjithnjë që, nga veprimet e pastrimit të metalit të bardhë dhe hedhjes së llaçit, të mos kalojë shumë kohë, me rrezikun e nisjes së proceseve oksiduese. Kështu, në rastet kur parashikohet një kohë e gjatë ekspozimi ndërmjet veprimeve të pastrimit të shufrave dhe hedhjes së llaçit, këshillohet një trajtim me bojakë pasive (REPAR MONOSTEEL o REPAR STEEL), e shtrirë me brushë dhe e lokalizuar vetëm në armaturat prej çeliku.
Për ndërtimin e nyjeve rrugore, në veprat me trafik të lartë automjetesh mund të shtohet GROUT 2 me 25 kg / m³ (300 g / 25 kg qese) të fibrave çeliku READYMESH MM-150 dhe 1 kg / m³ (10 g / qese) e fibrave polipropilene READYMESH PM-060.

Konsumi

Përafërsisht 19 kg/m² GROUT 2 për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (rreth 1900 kg për metër kub).

Fushat e përdorimit

Ankorime të sakta të makinerive: presa, turbina, ushqyes, mulli, alternatorë, vinça urë, struktura metalike, binarë etj. Regullime strukturore, restaurime, mbushje dhe blindura, përmes injektimit apo hedhjes në forma. Realizimin e ngulimeve lidhëse nëpërmjet rrjetave të çelikut me diametër dhe thellësi në përputhje me specifikimet e projektimit, përmes derdhjes në kubikët e përgatitura për këtë qëllim.
Ndërtimi i nyjeve rrugore strukturore.

Përgatitja e shtresave

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa njollosje, pjesë të shkatërruara dhe të paqëndrueshme, pluhur etj. të ngopura sa duhet me ujë derisa të arrijnë kushtet e “ngopjes së sipërfaqeve të thata".

Mënyra e përdorimit

Fusni në betonierë 2/3 (rreth 2.5 litra për qese) e ujit të përzierjes totale, pastaj shtoni gradualisht produktin dhe ujin e mbetur, duke u përpjekur të arrini një përzierje homogjene të konsistencës së dëshiruar dhe pa toptha.
Për seksionet e larta të ngulitjes është e këshillueshme të shtoni GHIAIETTO 6.10 (shih fletën përkatëse të të dhënave teknike për informacione të mëtejshme).

Mënyrat e përdorimit

- Rrjedhje

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton

- Parafabrikuara

- Muratura të përziera

- Shufra armature të oksiduar

Paralajmërime, masa paraprake dhe Ekologji

Duke pasur parasysh autonivelueset e produktit dhe aftësinë e tij autokompakte, këshillohet të bëhet kujdes në fazën e vibrimit. Një shtim më i madh i vibrimit mund ta përkeqësojë pamjen estetike të produktit përfundimtar.
Mos e përdorni pa kufizueset e duhura anësore.
Kujdesuni për mbrojtjen nga lagështia të sipërfaqeve të ekspozuara.
Zbatoni procedura të hedhjes në mënyrë të tillë që të mos ketë boshllëqe dhe shkëputje; derdheni llaçin vetëm në njërën anë të perimetrit të hedhjes me qëllim që të mënjanoni bulëzat e ajrit.

Ndaj

Produkte në vitrinë

  • Osmocem
  • Readymesh
  • Pro Seal